Oppsiktsvekkende om forurensning og klima

Her vil vi videreformidle oppsiktsvekkende informasjon angående forurensning og klima.

(Klimagass og drivhusgass er det samme. Hvis det blir for mye av disse gassene vil temperaturen øke.)

Privat forbruk står for over 70% av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt. Ting utgjør 13% av utslippene i snitt, mat står for 20%, bolig 19% og transport 17%.

https://www.framtiden.no/gronne-tips/fritid/21-klimafotavtrykk-av-forbruket-vart.html

Verdens insekter vil være utryddet innen et århundre om insektdøden fortsetter i samme takt. Detter er katastrofalt da insektene holder hele økosystemet (naturen) igang.

https://www.nrk.no/norge/ny-stor-rapport_-insekter-utryddes-i-voldsom-fart-_-truer-hele-naturens-overlevelse-1.14427108

Kjøttproduksjon er noe av det som forurenser aller mest. Kjøttproduksjon står faktisk for 18% av verdens klimagassutslipp. Leder for Grønn Hverdag Tone Granaas sier det er mer enn utslippene fra hele transportsektoren tilsammen. Hun tenker da ikke på skipsfarten, men alle biler, fly, lastebiler, motorsykler osv er regnet med.

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/miljoevern/kjoett-verre-enn-bilkjoering/a/169849/

Verdens 16 største containerskip slipper ut mer skadelige svoveldioksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx) enn alle verdens biler tilsammen.

Kilde: http://www.dinside.no/motor/utslipp-som-alle-verdens-biler/61308255

Kun 100 selskaper står for 71% av verdens klimautslipp (siden 1988).

https://www.aftenposten.no/viten/i/MVqoo/Rapport-100-selskaper-star-bak-71-prosent-av-verdens-totale-klimautslipp-Statoil-er-ett-av-dem

Tekstilindustrien slipper ut mer drivhusgasser enn all flytrafikk og sjøfart tilsammen.

https://www.nettavisen.no/okonomi/fn-rapport—klesindustrien-storre-klimaversting-enn-fly-og-skip/3423675410.html

Etter at energiloven fra 1990 tråde i kraft ble det vanlig med såkalt effektkjøring i kraftproduksjonen i norske vannkraftverk. Effektkjøring er en type drift der vannkraftverk startes og stoppes ofte og brått for å betjene høy etterspørsel eller for å selge kraft i et marked med høye priser. Praksisen innebærer raske endringer i vannføring, vannstand og temperatur. Fisk, elvemuslinger og insekter strander, gytegroper, fiskeegg og insektslarver tørrlegges, beverdemninger raseres og fugler tømmer elven for byttedyr når den tørrlegges.

Kritikere av 1990-tallets energilov og effektkjøring mener man her gikk fra forvaltning til forretning. Skulle stortinget knytte seg til ACER mener eksperter situasjonen bare vil bli verre.

https://www.aftenposten.no/meninger/i/1kXE0Q/Norske-elver-i-klimaendringenes-tidsalder–Jostein-Henriksen

Havet forurenses med 15 tonn plast hvert eneste minutt.

https://www.nrk.no/natur/xl/eit-evig-hav-av-plast-1.13358850

De siste førti årene har verden sluppet ut like mye klimagasser som det ble sluppet ut i hele perioden 1750-1970.

Ifølge FNs klimapanel må utslippene reduseres med 40-70 prosent fra 2010 til 2050 og være nær null eller under null i 2100, dersom det skal være sannsynlig å nå togradersmålet.

http://www.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/

Kull står for ca 70% av verdens menneskelige CO2 (karbondioksid) utslipp.
Kull står for ca 40% av energiproduksjonen.
350.000 mennesker dør for tidlig hver år takket være forurensning fra kullindustrien.
Kilde: endcoal.org

Det er fortsatt (denne informasjonen er fra september 2017) stor usikkerhet rundt beregningene av virkningene av klimagassutslipp.

https://www.nrk.no/norge/frp_-_-fantastisk-a-hore-mdg-innrommer-stor-usikkerhet-rundt-virkning-av-utslipp-1.13706020

Mars 2019 ble det slått fast at global oppvarming er menneskeskapt.

https://forskning.no/klima-naturvitenskap-statistikk/ny-studie-9999-prosent-sikkert-at-global-oppvarming-er-menneskeskapt/1299742

Ca 1 million av 8 millioner dyre og plantearter er truet på grunn av menneskelig aktivitet. Mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene. Samtidig er minst en tredel av alle pattedyr som lever i havet truet.

https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875