Norges historie

Norges historie

De første bosetningene i Norge er datert til eldre steinalder (10.000 – 4.000 f.kr). Da levde menneskene som jegere, fiskere og samlere langs kysten av Norge.

I yngre steinalder (4.000 – 1.500 f.kr) skriver Store Norske Leksikon at folk i Norge begynte med husdyr og åkerbruk. Wikipedia derimot skriver at dette ikke startet før bronsealderen (1.800 – 500 f.kr). Det som videre skjedde i bronsealderen var opprettelsen av organiserte høvdingmakter. Det var nå god kontakt med landene i sør.

Så kom jernalderen (500 f.kr – 500 e.kr) med nye våpen og redskaper. Matproduksjonen øker. Store havgående skip kan bygges. Folketallet vokser raskt.

Merovingertiden (550 – 800 e.kr) produksjonen av gode redskaper og våpen er nå et faktum. Språket går fra urnordisk til norrønt. Grunnlaget for en ekspanderende sivilisasjon er nå til stede.

I vikingtiden (800 – 1050 e.kr) kom den første norske by, Kaupang. Handel og erobringer utenlands fant sted. Norge ble for første gang samlet til et riket/land i år 872 av Harald Hårfagre som da ble norges første konge.

I år 995 innfører Olav Tryggvason kristendommen og vikingtiden er i ferd med å ebbe ut. Men det var først i 1023 kristendommen ble innført som statsreligion i Norge, denne gangen av Olav den Hellige. I høymiddelalderen (1050 – 1350 e.kr) ble det bygget hundrevis av kriker i landet. Kirken og kongemaktens institusjoner ble kraftig utbygd på 1200-tallet.

Årene 1350 – 1500 e.kr kalles senmiddelalder. I 1349 kom pesten (svartedauden) til Norge og svært mange døde. De som overlevde fikk det derimot bedre. Det var nå jord til alle og avgiftene man måtte betale til konge, kirke og jordeiere sank kraftig. I 1397 samlet dronning Margrete de tre skandinaviske rikene Norge, Sverige og Danmark i det man kalte Kalmarunionen. I denne perioden vokste Sverige seg stadig sterkere og brøt til slutt ut i 1521. For Norge gikk det motsatt vei. Norge ble i 1536 et lydrike under Danmark. Dette skjedde samtidig med reformasjonen (løsrivelsen fra den katolske kirke og opprettelsen av protestantismen som religion). Mens Norge var underlagt Danmark måtte nordmenn bruke dansk språk.

På begynnelsen av 1800-tallet var det en stor krig i Europa mellom England og Frankrike (Napoleons krigene). På Frankrikes side sto Danmark-Norge mens Sverige sto på Englands side. England vant og Danmark måtte da gi bort Norge til Sverige. I 1814 ble da unionen med Danmark oppløst. Nå håpet flere nordmenn at Norge kunne bli selvstendig og det ble skrevet en egen norsk grunnlov, også i 1814. Men Norge ble allikevel tvunget inn i en union med Sverige. Norge hadde i denne perioden indre selvstyre, men utenrikspolitikken ble styrt fra Sverige. Kongen over de to landene var også svensk.

På midten av 1800-tallet ble landet preget av nasjonalrommantikken og nordmenn ble mer og mer bevist sin nasjonale identitet. Byene vokste også nå. Fabrikker i byene ansatte mange. Men livet var hardt i denne perioden og mange reiste til Amerika for å prøve lykken der. I årene 1850 til 1920 reiste 800 000 nordmenn til Amerika.

I 1905 ble unionen med Sverige oppløst. Den 7.juni 1905 erklærte nemlig det norske storting at den svenske kongen ikke lenger var Norges konge og unionen ble oppløst. De svenske reaksjonene var voldsomme og det brøt nesten ut krig. Ved to folkeavstemninger samme år ble det slått fast at unionen med Sverige var oppløst og at Norge skulle være et monarki. Norge fikk da sin konge fra Danmark. Kongen var Kong Haakon den 7, som var konge i Norge fra 1905 til 1957 da han døde.

Første verdenskrig var i årene 1914 til 1918, men Norge ble ikke involvert. Det ble harde tider i 1930 årene, da det var økonomisk krise i Vest-Europa og Nord-Amerika på denne tiden. Andre verdenskrig startet da Tyskland invaderte Polen i september 1939. Norge ble okkupert av Tyskland 9 april 1940. Norge kapitulerte etter bare noen dager. Kongen og regjeringen flyktet til England og fortsatte kampen derfra. Norge ble da styrt av en ikke demokratisk valgt regjering ledet av Vidgun Quisling. Det var hele tiden flere aktive motstandsgrupper i Norge under krigen. I mai 1945 kapitulerte tyskerne.

Etter krigen mottok Norge økonomisk hjelp fra USA. Med denne hjelpen fulgte det også økonomiske og politiske krav fra USA. I 1949 undertegnet Norge og elleve andre land Atlanterhavstraktaten. Dette førte til opprettelsen av den nord-atlantiske forsvarsorganisasjonen, NATO. Det nære forholdet mellom USA og Vest-Europa har fortsatt frem til i dag.

I 1969 finner Norge olje i nordsjøen. Norge har etter det vært en oljenasjon hvor statlig eierskap til oljen har vært viktig. Arbeiderbevegelsen har også satt sitt preg på nasjonen. Rikdommen som kom fra oljen har nemlig blitt fordelt så og si til alle i landet. Norge har flere ganger de senere årene blitt kåret til verdens beste land å bo i.

Kilder:

https://nn.wikipedia.org/wiki/Jarnalderen_i_Noreg

https://no.wikipedia.org/wiki/Jernalderen#Jernalderen_i_Norge

https://snl.no/Oversikt_over_Norges_historie

https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=815

https://www.norgeshistorie.no/