Religionen

       Innhold:

       Forord

 1. Hvorfor navnet allisfamily.org?

 2. Fornuftsreligion og det metafysiske

 3. Vår Gud

 4. Argumenter for eksistensen av guder, sjelen og «himmelen»/evigheten

 5. Våre tanker vedrørende religion

 6. Naturen, oss, det spirituelle og reinkarnasjon

 7. Oppnå kontakt med det metafysiske

 8. Hvorfor er vi her? Og meningen med livet

 9. Hvordan komme til «himmelen»/evigheten?

 10. Hvordan glede våre guder?

 11. Konsekvenser av dårlig oppførsel

 12. Mental ubalanse/psykisk sykdom

 13. «Det gode» og «det onde»

 14. Tilgivelse

 15. Lidelse

 16. Hvordan leve et lykkelig liv?

 17. Politikk

 18. Fremtiden

 19. Menneskeheten som en global enhet

 20. Liv i universet

 21. The big bang og evolusjonsteorien

 22. Våre seremonier/festdager

Forord:

Vår religion er først og fremst formet av ønsket om å kun benytte fornuften, samtidig vektlegger vi at håpet innehar en sentral plass i mennesket når det gjelder metafysikk. Vi ser det derfor som fordelaktig og mest fornuftig å la håpet styre retningen for så å la fornuften konkludere når vi søker etter standpunkter som inneholder metafysikk (underbyggende argumentasjon i forhold til det å respektere/vektlegge både håpet og metafysikken, finnes i punkt 4). Hvis våre standpunkter ikke inneholder metafysikk vil vi kun benytte oss av fornuften.

Siden denne religionen kun er et resultat av menneskelig tenkning vil den forandres i takt med vitenskapen og kunnskapen menneskeheten tilegner seg, hvis dette ikke er i konflikt med betydelig menneskelig visdom. Vi vil derfor aldri hevde at vi besitter sannheten, men håper og tror vi stadig vil nærme oss den.

1. Hvorfor navnet allisfamily.org?:

Vi tror alt som eksisterer hører sammen som en slags familie egentlig kun fordi alt som eksisterer deler den samme skjebne av å eksistere sammen.

Det lever for eksempel millioner av mikroorganismer på og i oss mennesker. Vi synes det derfor er fornuftig å anse absolutt alt som en slags familie, og av den grunn valgte vi å kalle oss selv: allisfamily.org.

I fremtiden tror vi alle mennesker vil mene at absolutt alt bør anses som en stor familie. Vi ønsker å fremskynde denne oppfattelsen av virkeligheten, og da spesielt folks forhold til menneskeheten og livet her på jordkloden. (Vi mener dette er endestasjonen for ubegrenset kjærlighet.)

2. Fornuftsreligion og det metafysiske:

(For oss er metafysikk først og fremst aspekter som: Gud, sjelen og «himmelen»/evigheten.)

Vi synes det passer å starte dette punktet med et sitat fra Einstein: Ærefrykt for kraften bak alt vi kan fatte, er min religion. I så måte er jeg faktisk religiøs.

Samfunnets rådende fornuft forandres kontinuerlig og forbedres stadig, da vi hele tiden påvirkes av ny fakta/vitenskap. Dette vil føre til at vår religion sannsynligvis stadig vil forandres, samt komme nærmere sannheten med tiden. Dette vil altså skje fordi vi ønsker å være det vi liker å kalle en fornuftsreligion. (Einstein har også sagt: Religion uten vitenskap er blind.)

Når det er sagt tror vi følelser noen ganger kan være mer fornuftig enn fornuften, eller det politisk korrekte i samfunnet man lever i. Hvis du for eksempel lever i et samfunn hvor dine følelser reagerer på hvordan noe er, tror vi det da av og til kan være fornuftig å følge sine følelser. I tillegg tror vi følelser er viktig i utviklingen av dine standpunkter. Vær samtidig klar over at man ofte frykter det man vet lite om. Da lønner det seg ofte å bruke fornuften for å lære om dette man vet lite om og muligens frykter eller er skeptisk til. Både fornuft og følelser er godt å ha, lytt derfor til begge.

Vi ønsker å kalle denne religionen en fornuftsreligion fordi det kun er tenkning som ligger bak dannelsen av religionen. Samtidig velger vi å tro at en metafysisk virkelighet eksisterer. Mange vil mene at nettopp det å tro på metafysikk ikke er fornuftig. Vi tror dette skyldes at vitenskapen har forkastet en del religiøse standpunkter de siste århundrene, som da har svekket folks tro på metafysikken, da religion og metafysikk ofte er tett knyttet sammen. Men å motbevise metafysiske standpunkter har enda ikke vært mulig for vitenskapen, da metafysikk ikke tilhører «vår» verden. Om metafysikk eksisterer vet vi ikke, men vi velger altså å satse på det, og våre beste argumenter for dette standpunktet finner dere i punkt 4.

3. Vår Gud:

Før vi forklarer dere hvorfor vi tror på Gud, sjelen og «himmelen»/evigheten (neste punkt) ønsker vi å informere dere om vår gudstro, da den er litt uvanlig.

Vi mener naturen bør være menneskets fremste lærebok/»bibel» (utfyllende tanker finnes i punkt 6), og da virker det for oss fornuftig å tro at skapelsen av livet ble utført av en feminin Gud og en maskulin Gud. Vår øverste/største/mektigste guddommelige kraft blir derfor disse to vi tror skapte livet.

Vi tror disse to gudene fungerer omtrent som Yin og Yang (Utfyllende tanker se: 3 avsnitt i punkt 13, samt: punkt 21).

4. Argumenter for eksistensen av guder, sjelen og «himmelen»/evigheten:

Vi tror guder eksisterer fordi vi synes det virker mer sannsynlig at det står en intelligens bak skapelsen av livet enn at livet har oppstått ved en tilfeldighet og/eller helt av seg selv.

Videre synes vi menneskets situasjon/»rolle» i naturen er oppsiktsvekkende annerledes alt annet liv her på jorda da vi hele tiden forandrer vår måte å leve på. I tillegg hjelper så å si alt levende naturen kun ved å være seg selv, mens vi mennesker bare får uten å tilføre noe annet enn ubalanse/forurensning. Av blant annet disse grunner og i kombinasjon med andre argumenter i dette punktet får vi tro på at det er mer enn 50% sjanse for at det er knyttet en overnaturlig/gudommelig handling til denne situasjonen, da denne situasjonen for oss faktisk virker unaturlig eller i hvert fall svært spesiell.

Det at blomster lukter godt samtidig som de er vakre, mener vi også tyder på at virkeligheten er skapt av en intelligens.

Vi mener også det er minst like sannsynlig at livet forsetter etter døden, som at livet faktisk ble en realitet. Det å være uenig i dette tror vi skyldes at man anser livet som noe normalt, noe vi mener livet ikke er.

Siden vi tror at guder eksisterer og at guder har skapt oss, blir det for oss sannsynlig at menneskers håp (som vi da tror er skapt av guder) om en evig sjel og et liv etter døden faktisk også er reelt.

Vi synes videre livet blir meningsløst uten sjel og noe mer etter døden, og meningsløst tror vi ikke noe så fantastisk som livet kan være.

Dette er altså våre beste argumenter for eksistensen av guder, sjelen og «himmelen». Om dette faktisk er fornuftig eller ikke vil menneskeheten her på jorda trolig aldri få svar på. Hvis du som oss synes det virker fornuftig at guder, sjelen og en «himmel»/evighet eksisterer, tror og håper vi du vil synes våre standpunkter som inneholder metafysikk senere i denne religionen også er fornuftige. Vi ønsker å opplyse dere om at noen av våre tanker kan virke lite fornuftige eller urealistiske første gang de leses da de er nye/annerledes. Hvis dere finner standpunkter dere er uenige i eller synes er ufornuftige selv etter grundig vurdering, kan vi sammen diskutere dette (send oss da en e-post) og muligens komme frem til bedre standpunkter.

Våre tanker vedrørende reinkarnasjon finnes som siste avsnitt i punkt 6.

For de av dere som ikke tror at livet er skapt av en intelligens fordi det eksisterer lidelse i verden anbefaler vi dere å lese punkt: 15. Lidelse.

Vi tror grunnen til at våre guder ikke gir seg til kjenne her på jorda og beviser eksistensen av seg selv, sjelen og «himmelen»/evigheten er at dette ville ha ødelagt for opprettholdelsen av det perfekte samfunn i «himmelen»/evigheten. For å forstå hva vi mener og hvordan vi tenker her må du lese siste del av punkt 15. Lidelse.

Vi anbefaler deg også å lese litt om hellig geometri, samt se vår artikkel: Beviset vårt

5. Våre tanker vedrørende religion:

Først vil vi gjøre det klart at vi synes religioner totalt sett er positivt selv om vi vet at religioner har begått fryktelige feil samtidig som de har hevdet at de var representanter for Gud her på jorden, og det er jo svært uheldig. Etter vår mening er ingen religioner feilfrie.

Så ønsker vi å understreke at vi mener det er mye god visdom i religioner. Samtidig har nok religioner opp gjennom tiden gjort verden til et bedre sted da religioner sannsynligvis stort sett har hjulpet folk å utvikle en bedre oppførsel. Allikevel ønsker vi å uttrykke at vi mener man ikke trenger være medlem av en religion for å kunne glede våre guder eller for å kunne komme til «himmelen»/evigheten (mer tanker om dette finnes i punktene: 10. Hvordan glede våre guder? Og: 9. Hvordan komme til «himmelen»/evigheten?), heller ikke denne. Vi tror det avgjørende for menneskers forhold til guder kun er vår oppførsel, ikke om du tilhører en religion eller ikke.

Vi tror også det er naturlig for mennesker å skape religioner. Allisfamily.org er skapt kun av tenkning. Andre religioner er ofte skapt av eller på grunn av guddommelig inngripen/mirakler. Vi vil ikke utelukke at mirakler eller gudommelig inngripen har skjedd. Vi synes også det virker fornuftig å skape en religion hvis mirakler eller gudommelig inngripen stimulerer til dette.

Det at religioner er forskjellige samtidig som de gir inntrykk av å besitte sannheten virker merkelig og kan skape negative holdninger ovenfor religioner. I forhold til dette problemet ønsker vi å fremme tanken om at dette muligens er og har vært positivt for menneskeheten, så lenge religioner kun hevder de tror, altså ikke vet. Vi tror nemlig det er bra at folk tror litt forskjellig i forhold til det vitenskapen enda ikke har bevist, samt at det ikke er en religion som «styrer» oss alle sammen. Hvis verden kun hadde hatt en religion ville nok vår mentale frihet vært betraktelig redusert. Det har muligens også vært positivt for menneskeheten at religioner er og har vært forskjellige, da verdens kulturer er forskjellige og kanskje trengte forskjellige religioner for å optimalisere utviklingen av sin oppførsel mot noe bedre.

Vi mener det også er viktig å ikke glemme naturreligionene selv om disse muligens ikke har noen hellige skrifter. Vi synes menneskeheten bør erkjenne at naturreligionene stort sett har blitt holdt nede og nærmest latterliggjort over hele kloden i lang tid. Hadde disse religionene blitt respektert ville vi aldri ha oppført oss så hensynsløst ovenfor naturen som vi har gjort.

Siden vi tror det kun er din oppførsel som avgjør ditt forhold til våre guder, gjør det ingenting for oss om du er medlem i en annen religion når du eventuelt melder deg inn i vår. Du behøver heller ikke være enig i alt vi tror, mener eller står for.

Vi er faktisk positive til at folk blander religioner litt. Vi mener alle religioner er flotte på hver sin måte, samtidig som vi ikke tror noen religioner er feilfrie.

6. Naturen, oss, det spirituelle og reinkarnasjon:

Vi mener naturen bør betraktes som hellig, da naturen er vårt hjem som gir oss alt vi trenger for å leve. I tillegg til at naturen gir oss det vi trenger for å overleve, tror vi faktisk også naturen kan gi oss visdom. Naturen viser oss for eksempel at forskjellige energier/elementer kan fungere i perfekt harmoni. Livet her viser oss også at det å samarbeide er lurt. Videre ser vi at trær strekker seg med alle sine grener og røtter ut til alle kanter, og ikke bare en, for å holde balansen. Trær må også bøye seg litt i sterk vind for ikke å knekke. Det viser seg også at trær trives best når mangfoldet av trær rundt dem er stort. Eller hvordan vanndråper i fellesskap kan bli en mektig elv, og hvordan så å si alt er skadelig hvis det blir for mye av det. Gjennom en slik tilnærming til naturen blir naturen for oss faktisk også vår hellige «bok» og/eller våre guders stedfortreder.

Vi tror den mest verdifulle visdommen naturen kan gi oss er lett tilgjengelig for alle som søker den, da vi tror våre guder har gjort det så enkelt som mulig for mennesket å tilegne seg den visdommen vi trenger.

Noen mener at naturen viser oss at det kun er de «sterkeste» som skal lykkes, og at vi mennesker derfor bør la kapitalismen styre mest mulig i våre samfunn (Vit at rovdyr kontrollerer bestanden av andre dyr. Rovdyr oppfører seg ikke som kapitalister som aldri får nok penger. Rovdyr passer også på at antall rovdyr er begrenset da de er i konflikt med andre rovdyr fra sin egen art når det gjelder kontroll over landområder. De er bærekraftige av natur), slik at vi legger forholdene til rette for at de «sterkeste» lykkes på bekostning av de mindre «sterke». Denne tankegangen er vi ikke enige i. Vi tror heller ikke det er riktig for samfunnet å kopiere alt vi ser i naturen. Vi ser derimot at mennesker skiller seg fra alt annet liv i naturen ved hele tiden å utvikle og forandre våre samfunn. Vi tror vår menneskelige natur er i harmoni når vår fornuft og kjærlighet stimulerer hverandre og stadig optimaliserer vår menneskelige levemåte.

I dag ser vi også at mennesker er de eneste som kan ødelegge natur, noe vi mener kan tyde på at naturen forsøker å fortelle oss at det ligger et ekstra ansvar knyttet til intelligens. Det er heller ingen tvil om at vår ødeleggelse av naturen eventuelt vil føre til at vi dør ut før naturen, selv om det virker som om vi kun ødelegger natur. Naturen vil altså sannsynligvis overleve vår forurensning. Det å derfor anse dette vakre, evige, fantastiske, livgivende og lærerike (naturen) som en materiell manifestasjon av spirituelle/evigvarende energier slik noen naturreligioner gjør, synes vi faktisk virker fornuftig. Vi tror altså naturen viser oss hvordan samspillet mellom evigvarende/spirituelle/metafysiske energier fungerer/utspiller seg.

Vi mener alle disse forskjellige energiene i naturen, kan forståes som Gud, den hellige ånd, eller den store ånd, når de arbeider/fungerer sammen som en enhet.

We worship an invisible God and slaughter a visible nature, without realizing that this nature we slaughter, is the invisible God we worship.

Sitat: Hubert Reeves

For oss i Allisfamily.org er egentlig absolutt alt forskjellige deler/aspekter av Gud (Utfyllende tanker se: punkt 21).

Videre er det et faktum at jo bedre forståelse vi har av naturen jo bedre liv vil vi kunne leve. Det være seg utvikling av nye og bedre medisiner eller forståelsen av jordskjelv, vulkaner og ekstremvær. Jo bedre forståelse av naturen jo mindre lidelse.

Hvis man anser naturen for å være slik vi beskriver i første avsnitt i dette punktet, og i tillegg er godt kjent med den menneskelige natur og sin egen personlighet, samt lever i god balanse i forhold til denne kunnskapen, tror vi man vil oppleve lite lidelse. Vi tror dette skjer fordi man da ikke lenger trenger like mye av den erfaringen/lærdommen lidelse gir.

Når det gjelder hvorfor det er lidelse i naturen vet vi selvfølgelig ikke det med sikkerhet. Men vi tror altså lidelse eksisterer blant annet for å lære det som lider å ha et bestemt handlingsmønster, som igjen hjelper den lidende å leve godt på sikt. Målet for enhver levende skapning er jo å leve i optimal balanse med seg selv og sine omgivelser. (Vi har et eget punkt senere i teksten kun tilegnet lidelse, se punkt: 15. Lidelse). Denne læringsprosessen tror vi alle sjeler må gjennom før vi kan oppnå evig liv i «himmelen»/evigheten.

Hvis det er reinkarnasjon tror vi siste art/rase man er på jorden (hvis man utvikler seg (sjelen) i positiv retning) er det å være menneske. Vi tror alle er mennesker for første gang på jorden. Litt utfyllende tanker om «himmelen»/evigheten og livet der, finnes i andre halvdel av punkt 15. Lidelse.

7. Oppnå kontakt med det metafysiske:

Hvis det er mulig å oppnå kontakt med det metafysiske tror vi ikke det er nødvendig med hjelp fra en åndelig veileder (prest, sjaman eller lignende). Hvis slik kontakt altså er mulig tror vi alle kan klare det på egen hånd. Allikevel mener vi dyktige åndelige veiledere kan være til god hjelp hvis slik kontakt ønskes. Hvordan man kan avgjøre om åndelige veiledere er dyktige eller ikke, vet vi ikke. Vi vet jo ingenting om det metafysiske, vi bare tror og satser på at det er slik vi tror.

Siden vi ser på naturen som hellig og samtidig anser naturen for å være en manifestasjon av metafysiske energier (Se punkt: 6), blir det for oss fornuftig å tro at en eventuell kontakt med det metafysiske best oppnås gjennom/via naturen. Det vi anbefaler hvis man ønsker kontakt med det metafysiske er derfor å forsøke å overbevise seg selv om at det er mulig å føle på metafysikkens mystikk (vi tror egentlig ikke dette er mystisk, men helt naturlig) i/gjennom/via naturen. Vi anbefaler deg naturen fordi vi mener dette er det tryggeste (naturen vil aldri lure deg) og nærmeste vi mennesker kan komme metafysiske energier.

Vi tror den beste og tryggeste måten (for din egen psyke) du bør gjennomføre dette på er ved å kun forsøke å overbevise deg selv om at absolutt alt er familie, og at du selvfølgelig også er en del av alt dette. Vi anbefaler deg å finne et sted i skogen hvor du kan sitte alene i ro lenge, hvor solstråler treffer ansiktet ditt og hvor du hører fuglene synge. Lukk gjerne øynene av og til. Dette kan ta tid (timer) da du selv må finne sinnstilstanden (åpne den mentale «døra» (vi synes denne sinnstilstanden er ganske lik den man finner i dyp og inderlig bønn)) som gir deg kontakt med naturens metafysiske «side». Vi synes også du bør la sollyset få være en gudommelig/himmelsk fysisk berøring av deg. Det kan nok også hjelpe og langsomt repetere ordene: Alt er familie, og jeg er alltid med.

Grunnleggeren av denne religionen synes det føles som at naturen bekrefter inne i oss at alt er en kjærlig evigvarende familie/symbiose (Hvordan dere vil føle/føler dette er trolig meget individuelt).

Vi tror altså at du en viss tid må være 100% overbevist om at kjernen i vår religion (at alt er familie) er sann for å oppnå denne euforiske følelsen (Informasjon vi mener underbygger dette synet finnes i artikkelen vår: Beviset vårt). Du behøver egentlig ikke sitte i ro i naturen med solstråler i ansiktet for å oppnå denne euforiske følelsen av kontakt med det metafysiske, men vi tror det kan hjelpe.

Det er samtidig viktig for oss å påpeke at denne opplevde følelsen kun kan være et resultat av innbilning produsert av deg selv (med hjelp fra oss). Vi mener det er lurt å reflektere over dette i etterkant av opplevelsen da opplevelsen kan være livsforandrende. Videre mener vi den beste måten å forholde seg til metafysikk på, er å være undrende i forhold til dette. Vi tror våre guder har plassert oss mennesker i denne situasjonen hvor spiritualitet/metafysikk bare kan erfares men ikke bevises, for å få mennesker til først og fremst å fokusere på den materielle verden og skapelsen/utviklingen av et samfunn og en verden med minimal lidelse.

Allikevel/samtidig tror vi også dyr av og til gir mennesker noe spirituell/metafysisk kontakt stimulanse enten man aktiv søker det eller ikke. Det kan for eksempel være en svært nærgående sommerfugl eller et nærgående vilt dyr du får god øyekontakt med. Vi mener fellesnevneren for disse opplevelsene er at de er ment for å sette hjelpende spor i bevisstheten til den som opplever dette.

8. Hvorfor er vi her? Og meningen med livet:

Vi tror vi mennesker og liv eksisterer fordi våre guder ønsket å skape noe flott. Samtidig tror vi våre guder ønsker seg liv og selskap.

Vi tror meningen med livet her på jorda er å opprettholde det perfekte samfunn i himmelen/evigheten. (For å forstå hva vi mener se andre halvdel av punkt: 15. Lidelse.)

Det kan også hende livet her på jorda er så ekstremt, da vi for eksempel vet vi skal dø, at vi blir kjent med oss selv på en måte vi ikke kunne klart i en eventuell «himmel»/evighet, og derfor blir muligens livet her svært verdifullt eller nødvendig for å kunne leve evig.

9. Hvordan komme til «himmelen»/evigheten?:

Vi tror faktisk alle kommer til «himmelen»/evigheten (konsekvenser av svært dårlig oppførsel. Se punkt: 11. Konsekvenser av dårlig oppførsel.), da vi tror våre guder har skapt oss alle. Samtidig er det et faktum at mennesker formes av omgivelsene sine, og mange har levd eller lever under forferdelige forhold. Slik tror vi alle dårlige/dumme handlinger skyldes mental ubalanse/sykdom skapt av et underutviklet samfunn, og altså ikke personens individuelle natur (Mer om dette i punkt: 12. Mental ubalanse/psykisk sykdom).

Det er innlysende for alle gudstroende mennesker uansett om de tilhører en religion eller ikke, at det som har skapt oss sannsynligvis ønsker at vi mennesker oppfører oss godt. Vi deler denne oppfatningen. Vi mener samtidig det er meget sannsynlig at våre guder har skapt det slik at alle på egenhånd kan forstå hva de bør gjøre for å kunne komme til evigheten/«himmelen», hvis det er slik at det kreves noe for å kunne komme dit. Av den grunn tror vi ikke det kan være mer komplisert enn å oppføre seg godt. Selv om vi altså tror alle kommer til «himmelen»/evigheten, anbefaler vi dere derfor allikevel på det sterkeste til å forsøke å oppføre dere godt, da det er svært dumt å ta noen sjanser i forhold til et så viktig spørsmål. I tillegg mener jo de aller fleste religioner at det kreves noe av oss for å kunne komme til evigheten/«himmelen». Vårt tips blir derfor at du absolutt bør forsøke å oppføre deg så godt du kan mens du lever her, vi vet jo ingenting, vi bare tror.

Det at religioner kan hevde det er mer komplisert å komme til evigheten/«himmelen» enn å oppføre seg godt (Vi mener god oppførsel forandres/utvikles med samfunnet/tiden/vitenskapen.), er vi kritiske til. Videre er jo religioner forskjellige og har ikke alltid eksistert, vi har derfor vanskelig for å tro at en av dem kan være eneste vei til evigheten/«himmelen». Vi mener altså du ikke behøver være medlem av en religion for å kunne komme til evigheten/«himmelen», heller ikke denne.

Siden vi selvfølgelig ikke vet hva som er før fødselen eller etter døden, vil vi ikke utelukke reinkarnasjon eller at det kan være flere verdener mellom oss og evigheten/«himmelen». Hvordan virkeligheten ser ut før fødselen og etter døden vil vi nok alltid diskutere i denne religionen. Av den grunn tror vi det er lurest å først og fremst fokusere på å oppføre seg godt, da vår skaper sannsynligvis er glad for det.

10. Hvordan glede våre guder?:

Vi tror man gleder våre guder ved å forsøke å oppføre seg i henhold til det man selv mener er god oppførsel. Vi tror også det å forsøke å glede sin Gud eller våre guder er det flotteste mennesker kan gjøre, da det sannsynligvis både vil utvikle individet som forsøker å oppføre seg slik samt samfunnet individet er en del av i god retning, noe som jo er positivt for alt og alle. Vi tror også det vil gi deg en følelse av mer mening i livet. (Hva da med for eksempel islamistiske terrorister som dreper uskyldige mennesker i Guds navn? Vi tror disse menneskene har blitt hjernevasket og ikke lenger tenker selvstendig.)

Men hvilke spesifikke handlinger tror vi gleder våre guder? Utover det å være snill og grei ovenfor de menneskene du møter i livet, tror vi den optimale menneskelige handling i våre guders øyne er å forsøke å redusere alle former for lidelse, enten det er naturen som lider, dyr eller oss mennesker. Vi mener derfor selvutvikling og politikk/samfunnsutvikling bør være det viktigste i livet, da det er dette som avgjør hvordan vi mennesker oppfører oss, og derfor også hvor mye lidelse det er i verden. Hvordan folk kan/skal utvikle seg selv eller forsøke å stimulere frem bedre samfunn, synes vi folk bør finne ut av selv, men vi vil allikevel komme med noen forslag. (Tips i forhold til selvutvikling se: Mental diamant, i menyen. Våre politiske tanker se punkt: 17. Politikk.)

 1. Det å vektlegge altruistiske verdier fremfor egoistiske ved politiske valg. (Men ikke glem fornuften. I dagens verden finnes det jo dessverre fortsatt folk som vil utnytte andre hvis de får muligheten.)

 2. Være vennlig (Vi synes du bør følge Jesus sin oppfordring om at du skal elske din neste som deg selv. (Vit at det går an å ikke like mennesker du elsker.))

 3. Være mer miljøvennlig, da forurensning skader nesten alt liv.

 4. Bli vegetarianer eller forsøke å begrense eller kutte ut å kjøpe produkter fra næringer som holder dyr fanget (pelsdyrnæringen, oppdrettsnæringen, kjøttproduksjonen (kjøttproduksjon er også miljøskadelig)). Å boikotte dyrehager er kanskje også en god ide.

 5. Det å støtte de veldedighets organisasjonene du liker best.

 6. Være motstander av det (dataspill/filmer/sport) som fremmer/normaliserer krig og vold.

 7. Betale skatt.

 8. Ikke være korrupt.

Selv om melkekuene, hønene som produserer egg eller fisken vi fisker rett fra havet muligens også lider noe på grunn av den behandlingen vi mennesker gir dem, synes vi allikevel disse næringene er ok, selv om vi skulle ønske at både hønene og kuene fikk mer plass og var mer ute. Uansett mener vi dette er gode eksempler i forhold til å illustrere hvor en eventuell grense kan gå med tanke på det å oppføre seg så godt som mulig ovenfor våre guder. Det å for eksempel bekymre seg for å tråkke på maur når man går, synes vi er å overdrive. Det er nok lurt å ha noen grenser i forhold til det å forsøke å glede våre guder mest mulig, da livet sannsynligvis både kan bli slitsomt og problematisk uten grenser med et slikt fokus.

Vi ønsker også å nevne i dette punktet noe som muligens er innlysende for de fleste, samtidig synes vi at vi har uttrykt vår iver etter å kjempe for denne kraften uten å nevne det med ord allerede. Uansett anser vi denne kraften som så verdifullt at vi allikevel synes det er riktig å nevne den her, nemlig kjærligheten. Vi mener kjærlighet er det flotteste som eksisterer og ønsker å gjøre det vi kan for å styrke kjærlighetens innflytelse, noe vi også tror gleder våre guder. Når det gjelder å spre sin kjærlighet tror vi det lureste man kan gjøre er å arbeide mot all lidelse, det være seg sin egen, andres, naturens eller dyrenes.

Helt til slutt i dette punktet, som kanskje er det viktigste punktet, ønsker vi å fremme tanken om at våre guder muligens belønner gode handlinger. Det å forsøke å glede våre guder så mye du kan er derfor kanskje ikke bare det vakreste/flotteste du kan gjøre, men muligens også det lureste. Samtidig som det virker fornuftig er det jo et faktum at svært mange mennesker tror deres Gud belønner gode handlinger.

11. Konsekvenser av dårlig oppførsel:

Som nevnt tidligere tror vi våre guder har skapt oss alle sammen og derfor anser sannsynligvis våre guder oss alle som sine barn. Dette fører til at vi utelukker steder som helvete hvor mennesker visstnok skal pines til evig tid hvis de har hatt svært dårlig oppførsel her på jorden. Vi synes noe som ligner fengselsstraffer med tvungen samtale terapi i «himmelen»/evigheten høres mer trolig ut, og derfor velger vi å tro at det er slik våre guder straffer svært dårlig oppførsel (De neste to punktene 12 og 13 er utfyllende i forhold til dette temaet).

Samtidig utelukker vi ikke reinkarnasjon. Husk at allisfamily.org er en fornuftsreligion som kun følger det vi mener er fornuftig. Vi vet ingenting om det metafysiske. Vi tror, håper, vurderer, synes og mener.

12. Mental ubalanse/psykisk sykdom:

Vi tror faktisk alle dårlige handlinger (forurensning, stjele, spise altfor mye/lite mat, skade andre osv) skyldes psykisk sykdom/mental ubalanse, og disse mentale problemene tror vi kommer av at samfunnet fortsatt er underutviklet (før var det for eksempel greit å forurense, slå barna sine, drepe kvinner man ikke likte (såkalte hekser), bruke slaver osv). Vi mener man også kan bli psykisk syk av hjernevask (vi mener det går an å hjernevaske seg selv). Det å oppfatte alle mennesker med dårlig/skadelig oppførsel som psykisk syke eller for å være i mental ubalanse er uvanlig i dag, men vi har allikevel valgt å gjøre det slik da vi mener det er fornuftig på lang sikt.

Det vi egentlig sier er at vi tror mennesket først er helt friskt mentalt sett når det (vi mener man kan være 100% fornuftig selv om man spiser en sjokolade eller tar seg en røyk av og til (vi tror det er måtehold/balanse som er avgjørende)) aldri gjør stor skade på seg selv, dyr, naturen eller andre. Vi tror utviklingen av slike mennesker krever at samfunnet vi mennesker lever i er bortimot helt perfekt, noe som sannsynligvis er svært vanskelig å oppnå, men vi mener det er helt avgjørende at menneskeheten alltid forsøker å nå perfeksjon slik at samfunnet hele tiden strekker seg mot noe bedre.

Siden utviklingen av mennesket og samfunnet henger sammen og påvirker hverandre mener vi det er svært viktig at blant annet idealistiske organisasjoner, diverse offentlige personer (bloggere, forfattere, kunstnere, artister osv) og ekspertise kan ytre seg og debattere fritt, samt at mye av dette publiseres. Da vil fornuften styrkes og vår mentale ubalanse/psykiske sykdom reduseres.

PS: Vi mener de som i dag oppfattes som psykisk syke trenger psykisk hjelp (f.eks psykolog). Vi mener de som i dag oppfattes som psykisk friske ikke trenger slik hjelp. Videre mener vi alle som begår kriminelle handlinger bør få tvungen psykiatrisk samtale terapi i tillegg til ordinær straff.

13. «Det gode» og «det onde»:

Vi tviler på at onde metafysiske/spirituelle krefter finnes, da vi vet at noe så enkelt som god politikk reduserer lidelse, altså god politikk reduserer eventuelt innflytelsen av «det onde». (Hvis onde spirituelle krefter finnes tror vi de skaper unødvendig lidelse (sannsynligvis både på kort og lang sikt)).

Vi tror heller ikke våre Guder ville godtatt eksistensen av onde metafysiske krefter. Videre tror vi forferdelige handlinger kun skyldes mentale problemer (se punktet: 12. Mental ubalanse/psykisk sykdom). Allikevel ønsker vi her å minne dere på at vi er en fornuftsreligion som ikke vet noen ting om det metafysiske, vi bare tror.

Det er også verdt å merke seg at det finnes filosofi/religion som mener det er feil å dele spirituelle krefter inn i kategorier som «det gode» og «det onde» (se/søk: Yin Yang). For oss samsvarer Yin Yang filosofien bedre med virkeligheten enn en virkelighet styrt/kontrollert/påvirket av en stadig kamp mellom det gode og det onde.

Hvis man mener spirituell ondskap eksisterer er det en liten fare for at man kan mene andre mennesker er onde slik man gjorde i Europa i perioden år 1400-1800, da brant man kvinner man mente var onde (heksebrenningen). Det er da også en fare for at en selv blir ond (vi kaller det svært psykisk syk (se punkt 12. Mental ubalanse/psykisk sykdom)) i sin kamp mot det man mener er ondt. Omtrent den samme holdningen kom igjen til syne i år 2002 da den amerikanske presidenten George W. Bush hevdet noen nasjoner var onde (søk etter: Axis of evil, for info) og derfor burde straffes. Irak var en av disse såkalte onde nasjonene, og ble i 2003 angrepet av USA. Begrunnelsen for angrepet var dog at USA mente Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Men Irak hadde ikke masseødeleggelsesvåpen. Under denne krigen torturerte USA sine fanger (søk etter: Abu Graib, for info) og drepte uskyldige sivile helt bevist (søk etter: Chelsea Manning, for info). USA har også brukt atombomber og USA slapp flere bomber under Vietnamkrigen enn det ble sluppet i hele 2.verdenskrig. USA brukte også napalm og kjemiske våpen i en årrekke i denne krigen. Det fødes fortsatt mennesker i Vietnam med misdannelser takket være USAs krigføring. Dette leder oss til å tro at man bør ta USAs påstander om at noen er onde og burde straffes, med «en klype salt». (Mange mennesker har ment at andre har vært onde, men vi har kun valgt å nevne USAs tidligere president. Det er fordi han ledet verdens mektigste nasjon, samt skapte mye lidelse i forbindelse med denne uttalelsen).

Vi tror ingen mennesker, kulturer eller nasjoner er styrt av spirituelle krefter som da eventuelt gjør dem 100% gode eller 100% onde.

Nå mens vi mennesker ikke vet med sikkerhet om det finnes spirituell/metafysisk ondskap, mener vi det uansett er fruktbart å anse alt som en familie, selv om vi da risikerer å innlemme noe i vår tenkte familie som er ondt. Hvis det viser seg at vi tar feil, og at onde metafysiske krefter finnes, regner vi med at våre Guder håndterer dette når våre Guder mener det er riktig.

PS: Vi tror vi mennesker ikke er i stand til å vite hva som eventuelt er skapt av onde spirituelle krefter.

14. Tilgivelse:

Hvis man har gjort noe som ikke er bra tror vi det lønner seg å angre på det.

Vi tror det å gjøre noe dumt omtrent blir som å ta opp et lån, og anger blir da for oss måten man betaler ned på lånet. Hvis man angrer litt betaler man ned lånet sakte, hvis man angrer mye betaler man ned lånet fort. Et stort problem med en slik oppfattelse av vår metafysiske virkelighet er at man ikke vet når lånet er nedbetalt.

Igjen ønsker vi å understreke at dette er noe vi tror og mener, vi vet selvfølgelig ingenting med sikkerhet i forhold til hvordan den metafysiske virkeligheten fungerer. Vi oppfordrer dere derfor til å forsøke å gjøre minst mulig dumt. Men hvis dere altså har gjort noe dumt tror vi anger er første riktige skritt å ta. Det andre skrittet man kan ta i en slik tilgivelses prosess er noe vi mener kan sammenlignes med å sette penger inn i banken. Nemlig det å glede våre guder. (se punkt: 10. Hvordan glede våre guder?)

Hvis du har forsøkt å oppnå tilgivelse lenge og føler du begynner å bli sliten av prosessen, anbefaler vi deg å snakke med noen i familien din eller en venn om det. Hvis ikke det passer anbefaler vi deg å oppsøke en psykolog eller en representant for en religion du respekterer.

Denne religionen kan dessverre ikke tilgi på vegne av Gud, da vi ikke har blitt gitt myndighet til dette av noen guder (Vi er «bare» en fornuftsreligion).

15. Lidelse:

(Vår metafysiske teori i forhold til hvordan kjærlige guder kan akseptere lidelse kommer litt senere i dette punktet.)

Vi tror det alltid vil være noe lidelse i verden.

Videre tror vi livet her på jorda er en læringsprosess, og at lidelse blant annet fungerer som læring/erfaring til dette livet samt evigheten/»himmelen». Barn for eksempel lærer hver dag av smerte/lidelse. Som nevnt i punkt: 6. Naturen, hellighet, oss og det spirituelle, tror vi lidelse ofte fungerer som veiledning for den (kan være alt levende) som lider i retning av et optimalt handlingsmønster.

Vi tror ikke mennesket kunne fungert evig i paradis/«himmelen» uten den «oppdragende» lærdommen/formingen lidelsen gir oss mennesker her på jorda.

Sett i forhold til et liv i evigheten/«himmelen» syns vi jordisk lidelse kan håndteres/aksepteres.

Lidelse mener vi i dag først og fremst skyldes menneskelige svakheter og det at samfunnet fortsatt er i utvikling. Husk at i velfungerende samfunn er det lite lidelse, mens i samfunn som fungerer dårlig er det mye lidelse.

Som nevnt tidligere tror mange at onde metafysiske/spirituelle krefter eksisterer. Selv om vi ikke tror dette kan vi selvfølgelig heller ikke utelukke det, da vi egentlig ikke vet noen ting om det metafysiske. Siden det onde ånder gjør sannsynligvis er å skape lidelse, forblir for oss den viktigste og flotteste kampen uansett den samme, nemlig det å forsøke å utvikle seg selv og samfunnet til noe bedre (det å leve i balanse og harmoni med seg selv og omgivelsene sine) i kampen mot all lidelse.

Det kan også hende noen opplever så sterk lidelse at de ikke orker å leve mer, og da har vi fått muligheten til å ta vårt eget liv (dette anbefaler vi selvfølgelig ikke). I de tilfellene man opplever slik lidelse uten å ha mulighet til å ta sitt eget liv (f.eks å bli torturert i fangenskap), håper og tror vi dette vil «utlignes» i «himmelen»/evigheten (vi tror alt forklares og leges i evigheten/»himmelen»).

Vi tror også lidelse er en konsekvens av frihet, samt at våre guder har gjort så godt de har kunnet da de skapte livet.

 • Vi har også en metafysisk teori i forhold til hvordan kjærlige guder kan godta eksistensen av lidelse, og her er teorien:

Vår teori kan virke både drømmende og urealistisk, men det ligger faktisk mye tenkning bak. Vi har nemlig vært svært opptatt av lidelse, og hvordan kjærlige guder kan akseptere dette. Når man først satser på at guder eksisterer og at et liv etter døden er reelt (argumentasjon for dette synet finnes i punktene 4 og 8), synes vi faktisk vår teori er den mest fornuftige/trolige.

Vi tror grunnen til at det er lidelse i verden skyldes våre guders strategi i forhold til å opprettholde det perfekte samfunn i evigheten/«himmelen». For å godta denne tanken må man først innse at det kan være svært krevende å opprettholde ro også i det perfekte samfunn i evigheten/«himmelen», da våre guder har skapt oss mennesker meget frittenkende. Av den grunn tror vi mennesket i evigheten/«himmelen» er avhengig av å se og lære av vår menneskelige samfunnsutvikling uten våre guder her på jorden. Vi tror våre guder derfor trenger en verden kun styrt av mennesker hvor våre feil kan virkeliggjøres og lidelse erfares fullt ut.

Vi tror dette fungerer på følgende måte. De menneskene som støtter våre guders strategi i «himmelen»/evigheten velger frivillig å forlate «himmelen»/evigheten (vi tror mennesker stort sett oppholder seg i evigheten/«himmelen») for å påta seg liv med betydelig lidelse her på jorden. Disse livene blir da med på å underbygge/støtte opp om samfunnsstrukturen i «himmelen»/evigheten gjennom deres lidelse her på jorden. Disse menneskene blir da i praksis «himmelens soldater». Hvor mange feil eller hvor mye lidelse slike liv inneholder tror vi menneskene selv kan avgjøre i «himmelen»/evigheten. De som kjeder seg, er lei, har lyst på mer spenning eller bare en forandring fra «himmelen»/evigheten vil muligens av og til også velge å leve jordiske liv, men da trolig med mindre lidelse enn «himmelens soldater». En miks av for eksempel lidelse, spenning og glede er sikkert også mulig. Vi tror mulighetene her er mange, og tilgangen på folk som kunne tenkt seg jordiske liv tror vi er god.

Vi tror altså en av grunnene til at lidelse eksisterer er for å unngå bråk/krig/lidelse/revolusjon i «himmelen»/evigheten. Og mennesker som lider mye her tror vi har valgt dette selv når de var i «himmelen»/evigheten for å hjelpe våre guder styre oss der.

Det er mye lidelse her på jorden vi synes det er vanskelig å forstå at må eksistere for å hjelpe «himmelen»/evigheten og menneskene der, men vi velger å tro at dette vil forklares når vi kommer til «himmelen»/evigheten.

Avslutningsvis i dette punktet ønsker vi å understreke at vi tror våre guder ønsker at vi skal kjempe mot all lidelse hele tiden (Da man på denne måten selv (uten våre guders hjelp) utvikler gode politiske løsninger.) Samtidig tror vi altså lidelse skjer her på jorda for å opprettholde vårt perfekte, opprinnelige og evige samfunn i «himmelen»/evigheten.

Vi tror «himmelens»/evighetens verden er svært mye større enn jordens.

For å unngå mye ekstrem lidelse her på jorda tror vi våre guder, muligens med støtte fra et slags parlament i «himmelen»/evigheten, av og til griper inn også her på jorda. Samtidig tror vi «himmelen»/evigheten ønsker å gjøre dette minst mulig da vår menneskelige samfunnsforståelse i «himmelen»/evigheten sannsynligvis blir best hvis innblandingen fra «himmelen»/evigheten er begrenset.

Vi tror altså jordiske lidelse er meget verdifull for evigheten/»himmelen». Hvordan du/vi takler eller kommer oss ut av lidelse er trolig også svært interessant og nyttig for «himmelen»/evigheten.

Vi tror også våre guder har gjort oss mennesker i stand (skapt oss slik) til å utvikle/skape det optimale samfunn helt alene (uten guder).

16. Hvordan leve et lykkelig liv?:

For å leve et lykkelig liv tror vi først du må akseptere at livet ikke er en dans på roser. Når du klarer å godta dette tror vi du har optimalisert sinnet ditt i forhold til det å kunne klare å leve et lykkelig liv.

Fokuser på det du har mulighet til å gjøre, tenk mindre på det du ikke kan gjøre.

Det er heller ikke mulig å være glade/lykkelige hele tiden, da vi ikke hadde følt/registret at vi var lykkelige/glade hvis vi var det hele tiden. Vi mennesker må altså kjenne på lidelse som for eksempel angst, uro, smerte osv for å kunne oppleve lykke og glede. Tenk på det, det er viktig.

Når det gjelder det praktiske i livet tror vi det lønner seg å oppføre seg balansert og måteholden i forhold til absolutt alt, bortsett fra kjærligheten. Det er også fruktbart å være opptatt av å bli kjent med seg selv samtidig som du ønsker å utvikle deg. Hvis du kun er opptatt av en av delene vil du oppleve problemer.

Hvis du synes at det meste i livet er bra, men allikevel av og til føler deg trist/lei/tom, anbefaler vi deg å gjøre noe med det. Vårt tips er å forsøke å glede Gud (se punkt: 10. Hvordan glede våre guder?), da det kan være du savner å gjøre noe meningsfullt. (Det kan hende det er et godt tegn at du føler ting kunne vært bedre selv om alt tilsynelatende virker bra. I dagens samfunn oppmuntres/oppfordres vi jo hele tiden til å streve etter karriere, mer penger eller flere goder. Det at dette ikke er tilfredsstillende kan tyde på at du og vi mennesker er vakrere enn vi selv tror, da vi muligens trenger å arbeide for flottere verdier som for eksempel rettferdighet, miljøvern, dyrevern, menneskerettigheter osv.)

Hvis du fortsatt synes livet er kjipt kan det være en god ide å tenke på det du setter pris på, som for eksempel at vi har toalett, rent vann i springen, mat i butikken, underholdning på TV, informasjon på internett eller det at du har det bedre enn mange andre (Av og til kan det man ønsker seg skygge over det man har). Vit at man som regel finner det man ser etter. Derfor kan det være lurt å lære seg å se etter det positive i livet oftere (eller i hvert fall like mye (husk balanse)) enn man ser etter det negative. Hvis du ikke klarer å glede deg over noe som helst kan det hende du er deprimert. Vit at hvis du er deprimert er det meget viktig å forstå at du er deprimert (først da kan du gjøre noe med det), så må du finne ut hvorfor du er det. Det er viktig å gjøre noe med dette forholdsvis raskt, da man faktisk kan synes det å være deprimert er trygt/godt hvis man befinner seg i denne sinnstilstanden lenge.

Hvis du føler du sliter med ensomhet og ikke har mulighet til å opprette kontakt med andre mennesker anbefaler vi deg å kjøpe en hund. Hvis du ikke vil det, anbefaler vi deg å åpne opp mentalt for at livet i naturen (også planter og trær) kan være en slags «livspartner». Du kan også regelmessig utføre/forsøke det vi anbefaler i punkt 7.

Når det gjelder angst/uro anbefaler vi deg å lese siste halvdel av punkt 15. Lidelse (Vi anser angst/uro for å være en lidelse). Hvis ikke dette hjelper noe særlig anbefaler vi deg å forsøke å styrke din egen tro på din egen fornuft. Da angst/uro som regel er på sitt verste når fornuften ikke klarer å stå opp imot den overdrevne frykten som skaper angsten/uroen.

Hvis du ikke klarer å utvikle/opprettholde en lykkelig/tilfreds psyke på egenhånd, anbefaler vi deg å oppsøke en psykolog.

PS: Noen mener faktisk det går an å bestemme seg for å være lykkelig, kanskje de har et poeng. (Vi anbefaler dere også å lese artikkelen vi har som heter: Lær å bli mentalt sterkere.)

Det hevdes også at Einstein kom med to tips til hvordan man best kan oppnå lykke i eget liv: 1. «Et stille og beskjedent liv gir mer glede enn jakten på suksess som er knyttet til konstant uro». 2. «Der det er en vilje, er det en vei».

Hvis det å være opptatt av lykke oppleves som en uoppnåelig luksus på grunn av din økonomisk situasjon anbefaler vi deg å stemme på politiske partier langt til venstre i politikken. Du kan også melde deg inn i vår religion da vi tror våre politiske standpunkter (se punkt: 17. Politikk) vil hjelpe deg. Det kan muligens også hjelpe å lese andre halvdel av punkt 15. Lidelse.

Etter hvert som man blir eldre er det også viktig å ta til seg/finne fornuftige rutiner du vil klare å opprettholde lenge.

Vi anbefaler dere også å lese: Mental diamant, som er i hovedmenyen. Samt vår artikkel: Deg selv og andre.

17. Politikk:

Vi tror det viktigste/flotteste mennesker kan gjøre mens vi lever er å forsøke å redusere lidelse, enten det er naturen, dyr eller oss mennesker som lider. Det å forsøke å hjelpe samfunnet å utvikle seg i en god retning tror vi derfor er det viktigste/flotteste mennesker kan gjøre, da det er lite lidelse i gode samfunn. Politikk og selvutvikling er derfor etter vår mening det absolutt viktigste i livet. Av den grunn synes vi det er fornuftig også å fremme politiske tanker vi mener er gode.

Det grunnleggende i politikken er at du ønsker å bevare og fremme det du synes er bra, som for eksempel menneskerettigheter, fred, rettferdighet, eller det at samfunnet fungerer i harmoni med naturen, samt at du forsøker å redusere/fjerne det du ikke liker.

For å oppnå god samfunnsutvikling tror vi det er viktig at folk flest har et fornuftig og balansert forhold til både tillit og forventninger ovenfor sine politikere (Et velutviklet demokrati er nok en forutsetning for at dette vil fungere godt). Vi mener også det er viktig at politikere snakker om sin drømmeverden langt mer enn de gjør i dag, samt stadig finner nye gode mål samfunnet/menneskeheten kan strekke seg etter. Husk at det er politikerne som folk flest stemmer på, som er sjefene i samfunnet/menneskeheten. (Vi tror ikke det eksisterer noen fasit her på jorda for organisering av det optimale samfunn.)

Det at verden har forskjellige politiske systemer tror vi er positivt for menneskeheten i dag mens vi forhåpentligvis utvikler oss mot det optimale samfunn.

Det at staten (fellesskapet) hjelper de svake/fattige i samfunnet på en god måte tror vi sprer og stimulerer kjærlighet, tillit og trygghet til/blant alle samfunnets borgere på en nærmest magisk måte. Det blir rett og slett som regel hyggelig å befinne seg i slike samfunn.

Vi synes innsatsen for stadig å utvikle bedre samfunn stort sett er for svak i dag. Det vi synes er mest positivt i dag er etableringen av FN’s bærekraftsmål, men vi mener disse globale målene fortjener langt mer oppmerksomhet. Videre ønsker vi å fremme tanken om at samfunnet alltid bør organiseres på enklest mulig måte. Da vil folk flest opprettholde interessen for politikk, som jo er helt avgjørende i ethvert demokrati. Samtidig tror vi de enkleste løsningene ofte er de beste.

Våre politiske standpunkter skapes akkurat slik resten av religionen skapes, og det er kun ved bruk av fornuften/tenkning. De sterkeste retningslinjene vi benytter oss av i dag for å skape politiske standpunkter er: Minst mulig lidelse, og mest mulig rettferdighet.

Våre viktigste politiske standpunkter er følgende:

(Flere av våre standpunkter er ikke dagsaktuelle kampsaker for oss, men forslag til hvordan det optimale samfunn (Utfyllende tanker se punkt 18. Fremtiden) kan/bør organiseres.)

 • Vi mener dagens viktigste politiske oppgave er å få menneskeheten til å leve i balanse med naturen, da det å ødelegge vårt eget livsgrunnlag trolig er det dummeste vi kan gjøre.
 • Vi er i mot dødsstraff.
 • Vi ser på hele menneskeheten som en familie, og ønsker derfor en nedleggelse av alle nasjonale militærstyrker. Vi mener FN kunne ha beholdt en viss militær kapasitet på grunn av mulige fredsbevarende oppdrag.
 • Vi er i mot atomvåpen, og ønsker avvikling av kjernekraftverk.
 • Vi er i mot landegrenser.
 • Vi mener demokrati/folkestyre er den beste styreformen. Vi mener også FN burde godkjenne alle parlamentsvalg. I fremtiden ønsker vi mer direkte demokrati gjennom flere folkeavstemninger (bør varsles minst 6 mnd i forkant).
 • Vi mener faktisk at alle arbeidstakere bør tjene det samme. De stillingene som lønnes dårligst er ofte svært tunge (Disse arbeidstakerne lever ofte kortere liv på grunn av deres arbeid). Samfunnet er også minst like (ofte mer) avhengige av det arbeidet som utføres av de lavtlønnede som av arbeidet som utføres av de høytlønnede. Det at et arbeid har lav status kan også verdsettes, da det å inneha et slikt arbeid kan være tungt psykisk. Samtidig er alle menneskers tid like verdifull. Når det er sagt må selvfølgelig lønnsnivået i stillinger hvor eventuell kostbar utdannelse kreves kompensere for de kostnader en slik utdannelse medfører. Videre bør nok svært ansvarsfulle jobber ha kortere og/eller fleksibel arbeidsdag, samt muligens tidligere pensjonsalder. At arbeidstakere rullerer mellom forskjellig type arbeid tror vi er positivt. Vi mener i tillegg at selvstendig næringsdrivende bør kunne ta ut så mye penger de ønsker/kan fra sin bedrift, men at disse pengene skal skattlegges progressivt. Når det gjelder de som ikke er i stand til å arbeide mener vi disse bør bli behandlet slik de blir i Norge.
 • Vi mener nyhetsformidling kun bør drives av politiske bevegelser gjennom en felles avis, internettside og TV kanal (De kan tildeles plass i forhold til deres oppslutning (det bør nok finnes et minimum)). Man kan eventuelt dele bransjen opp i tre deler. En til politiske partier, en til store og en til små politiske bevegelser/organisasjoner. Vi mener også disse aktørene skal pålegges å ha minst 33% av det de publiserer som positive nyheter. Statlige mediehus som NRK bør da i etterkant gå gjennom nyhetene/informasjonen i kunnskapsbaserte debatter/programmer (Hvis hvem som helst kan drive med nyhetsformidling (som i dag) vil kun de rikes/kapitalistenes interesser, verdier og samfunnsforståelse dominere samfunnet). Vi mener også det er meget viktig at statskanalen regelmessig informerer om det som skjer i FN på en fyldig måte. Upolitiske nyheter (nyheter med liten eller begrenset politisk betydning (Sport, ulykker, kunst, kultur, helse, særinteresser, fag/bransje osv)) mener vi hvem som helst kan publisere. Vi synes ikke det skal være noen ytringsfrihets begrensninger på internett. Hvis en nasjon er god, er folket også opplyst, og da er det bare en fordel at folk med idiotiske meninger får ytre seg. Folk vil da automatisk få mindre sans for slike/deres meninger. Vi er allikevel imot pornografi, da vi tror det gjør sexlivet mindre spennende, vakkert og følsomt. Selv når man ikke har en partner og onanerer, tror vi pornografi er skadelig for sinnet. Vårt tips er å bruke fantasien (lykke til).
 • Vi tror også det er fornuftig at folket/staten eier nasjonens naturressurser, samt nasjonens mest sentrale bedrifter/institusjoner (telekommunikasjon, brannvesen, politi, energi, bank/finans virksomhet, sykehus, skole, barnehager, medisin produksjon, sykehjem osv). Hvis noen av disse selskapene har inntekter bør selskapet ikke strebe etter profitt/overskudd (målet bør være å gå i null (ikke tjene/tape penger)). For å opprettholde fornuftig drift og støtte i befolkningen til offentlige organisasjoner/selskaper mener vi det bør være en fornyelse/effektivisering/kostnadsbesparende gjennomgang hvert 5 år av disse foretakene. Vi mener også det bør letes etter feil i det offentlige hele tiden. Dette bør gjøres av en uavhengig instans, og det bør være en stor fest i statlig regi hver gang det oppdages betydelige feil. Samfunnet må feire god utvikling, samtidig som det må være klart at alle kan gjøre feil. Både folk og myndigheter må synes feilen er en feil. Vi mener kapitalismen bør styre det meste av næringsvirksomheten på «gateplan». Akkurat hvor overgangen mellom offentlig og privat virksomhet bør gå, vet vi ikke. I overgangen mellom privat og offentlig, tror vi det er lurt at både det private og det offentlige er representert og konkurrerer mot hverandre. Ideelle organisasjoner mener vi kan drive med så å si hva de vil. Hvis nye bedrifter/startups blir store betydningsfulle selskaper mener vi staten bør kjøpe dem.
 • Når det gjelder boligpolitikk mener vi staten bør bygge enkle til normale leiligheter, og selge de til kostpris. Tilbudet av boliger bør være større enn etterspørselen, slik at prisene er lave. For å unngå boligspekulasjon synes vi også det bør innføres en regel som sier at man kun kan eie en bolig. Vi mener videre det bør være en statlig bank som låner ut penger til folk med dårlig råd, som ønsker å kjøpe egen bolig.
 • Vi mener også staten bør subsidiere sunn mat.
 • Utdanning/skole og lege/sykehus mener vi bør være gratis og tilgjengelig for alle, akkurat som brannvesen og politi er det.
 • Videre synes vi også tiden snart er moden for at folk skal få langt mer ferie enn i dag. Mennesket har jo alltid utviklet redskaper for å spare tid og krefter, noe vi mener burde komme alle til gode gjennom mer ferie i fremtiden. Mye mer ferie hadde også virket samlende og fredsskapende for hele menneskeheten, da mange flere hadde reist mer. I tillegg ville det vært miljøvennlig å fokusere på mer ferie istedenfor økt forbruk. Vi ønsker altså mer ferie istedenfor økt lønn eller mer profitt til bedriftseierne.
 • Siden vi mener at alt som eksisterer bør oppfattes som en stor familie, synes vi menneskeheten snart bør erstatte den næringen kjøtt gir oss, med vegetariske næringskilder. Vi tror dette snart vil skje da vi allerede behandler hunder og katter meget godt i tillegg til at vi ikke spiser dem. Det at dyr kan behandles annerledes i kjøttproduksjonen tror vi det bare er et tidsspørsmål før folk begynner å reflektere over. (Vi synes ordet kjøttproduksjon viser/understreker at vi mennesker i dag har en feil/grotesk/dobbelt moralsk oppførsel.)(Dagens kjøttproduksjon er også veldig forurensende og miljøskadelig.)
 • Vi mener det er på tide at menneskeheten nå blir enige om hvor mange mennesker vi kan/skal være her på jorda. Vi tror det er lurt å gjøre dette i god tid før dette blir problematisk (Den dagen menneskeheten eventuelt når maks antall mennesker, mener vi tre barn per kvinne politikk høres fornuftig ut).
 • Det at det hele tiden blir flere mennesker samtidig som politikernes fremste mål er stadig materiell/økonomisk vekst (kapitalismens natur) går ikke. Dette krasjer med jordkloden/naturen, og vil skape mye lidelse både for mennesker og dyr. Noen verdier må være over de kapitalistiske. Vi mener menneskeheten bør gjøre minst mulig inngrep i naturen, samt ha ett flottere hovedmål (som f.eks det å leve i harmoni med oss selv og naturen) enn stadig materiell/økonomisk vekst. Det å sette FNs bærekraftsmål over de kapitalistiske mener vi er en meget god start. Folket (demokratiet) må kontrollere og tøyle kapitalismen, ikke omvendt. (Kapitalister gjør hele tiden alt de kan for å tjene mest mulig penger, og det å ta hensyn er en kostnad de ikke er villige til å ta, hvis de ikke blir pålagt dette av politikere.)
 • Store bedrifter (eller deler av den) kan i dag flytte vekk fra høy skatt og/eller begrensende lover/regler, til en annen nasjon, hvor da bedriften kan tjene mer takket være et annet og mer kapitalistisk/hensynsløst system. Dette gir de rike stor innflytelse og svekker demokratiet/folkets makt. Selv om en bedrift for eksempel ikke vil flytte fra sin nasjon som har vært med å bygge bedriften, vil den sannsynligvis bli tvunget til å gjøre dette hvis dens konkurrenter gjør det. De mest hensynsløse vinner som regel i et kapitalistisk system. Vi synes dette er meget problematisk.
 • Bør den rike verden gjøre mer enn å si unnskyld til menneskeheten? Den menneskelige utvikling kunne sikkert ha vært verre, men det har jo også gått temmelig dårlig på flere områder. Bør de rike landene betale erstatning eller sørge for oppbygging av for eksempel elektrisitet/tele/vei nettverk i de landene hvor dette ikke er bra i dag (verdens forutsetninger for rettferdig kapitalistisk gang, har jo ikke vært god (rettferdig))? Eller er dette bare et klima/forurensnings spørsmål? Vi vil i forhold til dette spørsmålet følge med på hvordan denne politiske saken utvikler seg i FN systemet.
 • Vi synes FN skal finansieres av alle verdens land, og vi mener man bør bli enige om en permanent finansieringsordning. Vi synes landene bør betale en progressiv «skatt» av sitt bruttonasjonalprodukt til FN. Hvis det blir slik, synes vi man så på et senere tidspunkt bør flytte FN til midt i Afrika (Samt takke USA for deres tidligere bidrag og innsats). Vi synes dette på grunn av kontinentets historie (beliggenheten mener vi også er god).
 • Vi mener også fagbevegelsen må være uavhengig fra statsapparatet. Slik at den kun styres av sine medlemmer.
 • Vi mener alle mennesker skal ha de samme rettighetene, uansett.
 • For å sikre/opprettholde en sunn/bærekraftig tilstand/balanse i naturen, synes vi menneskeheten alltid bør fokusere på å konsumere/bruke minst mulig energi.
 • Vi mener mennesker formes/påvirkes mer av våre omgivelser enn våre politikere tror. Vi ønsker oss derfor mer (mest mulig) natur i våre byer.

18. Fremtiden:

Vi synes det mest interessante og viktigste i forhold til fremtiden er å være klar over at produkt og samfunnsutvikling trolig har et topp-punkt med tanke på hvor optimalt dette er i forhold til oss mennesker, da vi mennesker har en forholdsvis bestemt natur samt lever et bestemt sted. Det vil si at en gang i fremtiden er vi trolig ferdige med å utvikle samfunnet, samt våre produkter.

Hvis Darwin har rett forandrer og optimaliserer vår natur seg automatisk i forhold til de forholdene vi lever under slik at vi stadig blir flinkere til å overleve. Vi tror denne utviklingen stopper når vi erfarer at samfunnet, våre produkter og maten vi spiser både er optimal for oss mennesker og naturen rundt oss.

Siden virkeligheten består av mer enn livet på vår jordklode vil kanskje produkt og samfunnsutviklingen pågå inntil vi kjenner til alt i universet, og det er jo trolig svært lenge til, hvis det i det hele tatt er mulig. Når det er sagt tror vi allikevel det vil være fruktbart å anse samfunnet som ferdig utviklet når vi opplever at menneskeheten fungerer i harmoni og balanse med seg selv og naturen.

19. Menneskeheten som en global enhet:

Samtidig som vi mener menneskeheten bør fungere som en samlet enhet, mener vi også det er svært viktig å dyrke mangfold. Jo mer forskjellighet det er innad i menneskeheten jo større frihet får vi alle. Dette vil også styrke menneskehetens utviklingsevne (ingen tenker hvis alle tenker likt).

20. Liv i universet:

Vi mener det er særdeles stor sannsynlighet for at det finnes liv andre steder i universet. Vi mener også det er gode sjanser for at det finnes liv som er mer intelligent enn oss eller som har utviklet seg lenger. I tillegg tror vi dette livet eventuelt først vil kontakte oss (ifølge Einsteins ormehull-teori er dette mulig) når vi har lært å leve i fred med hverandre og i balanse med naturen, da det sannsynligvis er best vi lærer det mest grunnleggende for intelligent liv på egen hånd.

21. The big bang og evolusjonsteorien:

Big bang teorien er en teori som først og fremst dreier seg om det man tror skjedde etter en eksplosjon man mener skapte universet. Vi har ingen innvendinger mot denne teorien. Men vi tror det var våre guder som forårsaket denne eksplosjonen. Vi tror dette fordi naturen (som er vår «bibel») viser oss at man trenger både en feminin og en maskulin kraft for å skape liv. Vi vet selvfølgelig ikke hvordan eller hvorfor eksplosjonen skjedde, men vi har allikevel en tro vedrørende dette. Vi tror jo at våre øverste guder er en feminin og en maskulin Gud (se punkt 3. Vår Gud). Dette leder oss videre til å tro at disse to gudene fant (oppdaget/ble klar over) hverandre en gang før The big bang. Vi tror videre de (alt som var (Yin og Yang)) da ble så «glade» i hverandre (dette tok sannsynligvis/muligens milliarder av år) at de «smeltet» sammen for så å eksplodere i det som i dag kalles The big bang. Vi tror ikke de ble skadet, men vi tror deres materielle «side» ble spredd utover slik The big bang teorien beskriver.

Det kan jo hende det også er en (eller flere) Gud over disse to. Men vår «bibel» er jo naturen, og vi mener den altså forteller oss at våre/livets guder er en feminin og en maskulin kraft/Gud. Den Gud som eventuelt er over disse to, tror vi enn så lenge ligger over vår fatteevne. Av den grunn velger vi i dag å fokusere slik vi gjør.

(PS: Grunnleggeren av denne religionen ber allikevel både til Gud og Jesus da han føler det er godt (han er medlem av statskirken). I tillegg ber han til Olofi, Yemaya og Oggun, da han også er medlem av Santeria.)

Vi tror på evolusjonsteorien.

22. Våre seremonier/fester:

Vi har valgt vårjevndøgn og høstjevndøgn, samt vintersolverv og sommersolverv som våre festdager/seremonidager. For oss uttrykker vårjevndøgn og høstjevndøgn balanse/likhet. Disse dagene blir for oss en beundring av «kjernen»/«hjerte» i/til livet. Vintersolverv og sommersolverv er for oss takknemlighetsfester ovenfor våre guder. Da disse dagene representerer ytterpunktene, og blir derfor for oss et uttrykk for den friheten våre guder har gitt oss.