Menneskehetens historiske utvikling

Menneskehetens historiske utvikling

Dette er en kort gjennomgang av menneskehetens historiske utvikling:

 • Jorda vår hvor vi mennesker bor oppsto for ca 4,5 milliarder år siden.

 • Homo sapiens oppsto i Afrika for ca 300.000 år siden og begynte å spre seg utover verden for ca 100.000 år siden.

 • Forskere mener menneskets gode evne til å tilpasse seg omgivelsene sine gjør arten meget overlevelse dyktig. Det at vi har språk og kan snakke sammen er avgjørende. Da kan vi samarbeide godt og finne opp ting, så samle dette å beholde og videreutvikle det.

 • For 30.000 siden er mennesket så sterkt/mektig at vi begynner å påvirke naturen rundt oss. Vi var for eksempel ansvarlige for å utrydde mammuten i Nord-Amerika for 10.000 år siden. Da var det ca 5 millioner mennesker på jordkloden.

 • Siste istid ble avsluttet for ca 10.000 år siden.

 • Det var også for ca 10.000 år siden jordbruksrevolusjonen skjedde. Dette gjør mennesket i stand til å bli boende på samme sted. Første by kommer for ca 6.000 år siden. Vi slipper nå altså å vandre etter mat. Vi begynner nå å forandre landskapet (Det jordbruk gjør med naturen er å forenkle økosystemer (naturen)).

 • Store sivilisasjoner dukker nå opp på alle kontinenter. Antallet mennesker øker mye. I år 50 er det ca 170 millioner mennesker. På 1500-tallet er det 500 millioner.

 • For 300 år siden var skoger i tett befolkede områder nesten borte på grunn av menneskets behov for ved og tømmer. Hadde vi ikke funnet fossilt brensel (kull, olje og gass) ville sannsynligvis både skogene og sivilisasjonene stått i fare for å forsvinne.

 • Istedenfor begynner vi nå å utvikle maskiner som drives av fossilt brensel. Denne perioden kalles den industrielle revolusjon (ca år 1800). Mye forandres nå.

 • Det at vi begynte å brenne opp svært mye kull, olje og gass fort (dette blir drevet av penger) gjør at det får innvirkninger for hele jordklodens økosystem på en gang.

 • Maskinene og ny teknologi gjør verden «mindre» og menneskeheten begynner å ligne en enhet. Verdenshandelen økte kraftig etter andre verdenskrig (1945-)

 • Med utviklingen av atombombene (år 1945) går mennesket inn i det geologer kaller menneskets tidsalder. Vi har nå mulighet til å avgjøre skjebnen til alt liv på jorda.

 • Det tok menneskeheten 300.000 år for å bli 1 milliard mennesker på jorda. Og i løpet av to århundrer etter det har menneskehetens befolkningstall økt til 7 milliarder.

 • Dette har gått hard utover naturens mangfold da vi mennesker trenger jordarealer til å dyrke mat, samt arealer til husdyrhold til matproduksjon. På 50 år har antall ville pattedyr blitt redusert med ca 60%. Alle insekter vil være utryddet innen ett århundre om innsektdøden fortsetter i samme takt som nå.

   

  Det er verdt å merke seg at menneskeheten på 1980-tallet klarte å redde seg selv fra seg selv. Det som skjedde var at det ble oppdaget et enormt hull i ozonlaget som beskytter oss mot livsfarlig stråling fra sola. Det var gasser/kjemikalier fra kjøleskap og spraybokser som hadde skapt hullet i ozonlaget. Disse kjemikaliene ble forbudt. I dag er ozonlaget nesten helt friskt igjen (legg merke til at atmosfæren kan helbrede seg selv).

Historien om makt og kontroll blant mennesker har etter vår vurdering i grove trekk vært slik:

 1. Først styrte de fysisk sterkeste.

 2. Så styrte de religiøse i pakt med de sterkeste.

 3. Så kom sivilisasjoner med konger/herskere og deres organisasjon/menn tar over rollen som de sterkeste. Nå styrte religion i pakt med kongen.

 4. Så ville kongens/herskerens venner (de rike/mektige) ha mer innflytelse/muligheter, og begrenset (kun for de rike/mektige) demokrati innføres. Religiøs makt reduseres.

 5. Så hevder og forklarer Karl Marx (ca 1850) at vanlige folk blir utnyttet av de rikes system/samfunn (kapitalismen). Da tar så svært intellektuelle vanlige folk (Lenin var lederen) makten i Russland (1917) og etter hvert styrer de (Sovjetunionen og deres samarbeidspartnere) nesten halve verden. De mente selv de kjempet for vanlige folk. Verden er nå delt i en kommunistisk (svært intellektuelle styrer på vegne av vanlige arbeidsfolk) og en kapitalistisk (de rikes foretrukne samfunn).

 6. Sovjetunionen bryter sammen (1991) etter press og sammenligning med den kapitalistiske verden. Men ikke alle kommunistiske (sosialistiske) land bryter sammen (f.eks Kina). Den kapitalistiske verden blir da fremstilt/oppfattet som det demokratiske system opp mot det udemokratiske system (kommunismen). Vi (Allisfamily.org) vet at seierherrene skriver historien, samt at kommunistiske stater mener de er mer demokratiske enn de kapitalistiske samfunnene (men landene i Sovjetunionen var stort sett langt mindre demokratiske enn vestlige land).

 7. USA blir nå eneste supermakt og har «full kontroll» over verden. USA sprer da kapitalismen videre utover verden ved å bruke demokrati standpunktet som fanesak, da de nå har blitt «eiere» av uttrykket.

 8. Så styrker Kina seg (er i dag supermakt), og de er kommunistiske (egentlig «kun» sosialistiske, se vår artikkel (for å forstå): Hvorfor har kommunistiske land bare et politisk parti?).

Kilder:

-Dokumentaren Livet på jorda, vist på NRK 9.12.2019

https://www.nrk.no/norge/ny-stor-rapport_-insekter-utryddes-i-voldsom-fart-_-truer-hele-naturens-overlevelse-1.14427108